Qiymətləndirmə Monitorinq Konsaltinq
28 May, 2018, Bazar ertəsi 13:24
Məişət avadanlıqları

         “ƏMLAK EKSPERT MƏRKƏZI” maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi üzrə yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edir.

           Müddət minimal, qiymətlər isə optimaldır. “Əmlak Ekspert Mərkəzi”–nin qiymətləndiriciləri konsturksiyalar, istehsal texnologiyası, maşın və avadanlıqların istismarı xüsusiyyətləri sahəsində bütün zəruri xüsusi biliklərə və təcrübəyə malikdirlər.

           Maşın və avadanlıq aktivləri onları daşınmaz əmlakın əksər tiplərindən fərqləndirən xüsusi xarakteristikalara malikdir ki, onlar da maşın və avadanlığların qiymətləndirilməsinə yanaşmalara və müvafiq hesabatların tərtibinə təsir göstərir.

          Mütəxəssislərimiz avadanlıqların dəyərinin qiymətləndirilməsini aşağıdakı məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

      · Alqı-satqı;

      · Girov, o cümlədən kredit;

      · Müəssisənin nizamnamə kapitalına daxil edilməsi üçün;

      · Sığorta;

      · Lizinq sxemləri;

      · Digər təsərrüfat qərarlarının qəbulu üçün.

     Avadanlığın qiymətləndirilməsi üçün zəruri sənədlərin və informasiyanın siyahısı:

      · Avadanlığın adı, istehsalçısı, modeli, markası;

      · Buraxılış və istismara qəbul tarixləri;

      · Son hesabat tarixinə tam bərpa və qalıq dəyəri;

      · Avadanlığın konservasiyası, əsaslı təmir haqqında arayış;

      · Avadanlığın əsas texniki göstəriciləri (istehsal gücləri, qabaritləri, istehsal məhsulunun xarakteristikası).

     Qiymətləndirmə üçün zəruri informasiyanın siyahısı qiymətləndirilən əmlakın tərkibinin dərindən təhlili və qiymətləndirmənin məqsədlərinin müəyyən olunmasından sonra tərtib edilir.

     Avadanlığı qiymətləndirmək üçün qiymətləndiriciyə obyektin təsvirini, istismar olunduğu şəraiti, spesifik texniki istismar göstəricilərini əhatə edən sənədlər təqdim olunmalıdır.

     Avadanlığın müstəqil qiymətləndirilməsi fərdi və kompleks şəkildə tətbiq oluna bilər.

     Avadanlığın hər bir müstəqil qiymətləndirilməsi ekspertizanın aparılmasını və qiymətləndirmə haqqında hesabatın tərtibini nəzərdə tutur.

     Avadanlığın aşağıdakı növlərinin qiymətləndirilməsi üzrə sifarişlər daha yüksək çəkiyə malikdir:

    

          1.  Dəzgahlar və maşınlar

           Dəzgahların və maşınların müstəqil qiymətləndirilməsi avadanlığın qiymətləndirilməsi prosesinin mühüm hissəsidir. Ona görə də müəssisələrin və şirkətlərin rəhbərləri avadanlıqlarla hər hansı bir hüquqi əməliyyatlara başlamazdan əvvəl dəzgahların və maşınların dəyərinin vaxtı-vaxtında qiymətləndirlməsinə lazımi diqqət yetirməlidirlər.

     Dəzgahların və maşınların “Əmlak Ekspert Mərkəzi”-nin əməkdaşları tərəfindən qiymətləndirilməsi aşağıdakı hallarda həyata keçirilir:

      · Müəssisənin nizamnamə kapitalına daxil edilməsi yaxud müəssisənin əsas fondlardan çıxarılması üçün;

      · Zərərin qiymətləndirilməsi üçün;

      · Girov yaxud kredit üçün;

      · Yenidən qiymətləndirmə üçün;

      · Sığorta üçün.

     Fiziki şəxslər üçün dəzgahları və maşınları qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        2. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        3. Obyektin buraxılış ili;

        4. Gücü, məhsuldarlığı və çəkisi göstərilməklə obyektin dəqiq texniki məlumatları;

        5. Sifarişçinin pasport məlumatları.

     Hüquqi şəxslər üçün dəzgahları və maşınları qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Dəzgahların və maşınların pasportu;

        2. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        3. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        4. Obyektin buraxılış ili;

        5. Gücü, məhsuldarlığı və çəkisi göstərilməklə obyektin dəqiq texniki məlumatları;

        6. Sifarişçi firmanın rekvizitləri + baş direktorunun soyadı, adı və atasının adı;

        7. Dəzgahların və maşınların ilkin və qalıq balans dəyəri;

        8. Dəzgahların və maşınların vəziyyətinin - əla/yaxşı/qənaətləndirici/qeyri-qənaətləndirici/istismara yararsız kimi təsviri, eləcə də onların konservasiyası və əsaslı təmirləri barədə məlumatlar.

     Əgər Sizə dəzgahların və maşınların dəyərini qiymətləndirmək lazımdırsa yadda saxlayın ki, köməyinizə öz işinin həqiqi peşəkarları – “Əmlak Ekspert Mərkəzi”-nin qiymətləndiriciləri gələcəklər.

     “Əmlak Ekspert Mərkəzi” -nin əməkdaşları dəzgahların və maşınların hər bir müstəqil ekspert qiymətləndirilməsini, ekspert işlərinin həyata keçirilməsini və qiymətləndirmə haqqında hesabatın tərtibini Milli Qiymətləndirmə Standartlarına və BQS3 standartına uyğun olaraq həyata keçirirlər. Bütün işlər böyük praktiki iş stajına malik, diplomlu və sertifikatlaşdırılmış mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir.

   

        2. Tikinti və təmir avadanlığı

          “Əmlak Ekspert Mərkəzi”-ndə yüksək səviyyəli qiymətləndirici mütəxəssislər işləyirlər və onlar üçün tikinti və təmir avadanlıqların müstəqil qiymətləndirilməsi daha tez-tez yerinə yetirilən işlərdəndir.

     Müstəqil qiymətləndirmə işlərinə başlamazdan əvvəl bir neçə il praktiki vərdişlər formalaşdırılmışdır və biz indi öz vərdişlərimizi təklif etməyə şadıq.

     Tikinti və təmir avadanlıqların müstəqil qiymətləndirilməsi bizim şirkətin qiymətləndiriciləri tərəfindən aşağıdakı hallarda həyata keçirilir:

      · Müəssisənin nizamnamə kapitalına daxil edilməsi yaxud müəssisənin əsas fondlardan çıxarılması üçün;

      · Zərərin qiymətləndirilməsi üçün;

      · Girov yaxud kredit üçün;

      · Yenidən qiymətləndirmə üçün;

      · Sığorta üçün;

      · Avadanlığın real bazar dəyərinin müəyyən edilməsi üçün və s.

     Fiziki şəxslər üçün tikinti və təmir avadanlıqları qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        2. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        3. Obyektin buraxılış ili;

        4. Gücü, məhsuldarlığı və çəkisi göstərilməklə obyektin dəqiq texniki məlumatları;

        5. Sifarişçinin pasport məlumatları.

     Hüquqi şəxslər üçün tikinti və təmir avadanlıqları qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Tikinti və təmir avadanlıqlarının pasportu;

        2. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        3. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        4. Obyektin buraxılış ili;

        5. Gücü, məhsuldarlığı və çəkisi göstərilməklə obyektin dəqiq texniki məlumatları;

        6. Sifarişçi firmanın rekvizitləri + baş direktorunun soyadı, adı və atasının adı;

        7. Tikinti və təmir avadanlıqlarının ilkin və qalıq balans dəyəri;

        8. Tikinti və təmir avadanlıqların konservasiyası, əsaslı təmir haqqında məlumatlar.

    

         3. Ticarət avadanlıqları;

         Ticarət avadanlığının qiymətləndirlməsi müəssisənin biznes planlaşdırmasının mühüm elementidir. “Əmlak Ekspert Mərkəzi”-ndə çalışan qiymətləndirici- mütəxəssislər üçün ticarət avadanlığının qiymətləndirilməsi texniki çətinlikləri və qiymətləndirmənin aparılması problemlərinin yaranmasını nəzərdə tutmayan spesifik işdir.

     Bizim qiymətləndiricilər ticarət avadanlığını istehsalçı şirkətlər və xüsusi mülkiyyətçilər üçün qiymətləndirə bilərlər. Ticarət avadanlığının müstəqil qiymətləndirilməsi digər müəssisələr qarşısında rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsi üçün zəruridir.

     Ticarət avadanlığının müstəqil qiymətləndirilməsi aşağıdakı məqsədlər üçün aparılır:

      · Müəssisənin nizamnamə kapitalına daxil edilməsi yaxud müəssisənin əsas fondlardan çıxarılması üçün;

      · Zərərin qiymətləndirilməsi üçün;

      · Girov yaxud kredit üçün;

      · Yenidən qiymətləndirmə üçün;

      · Sığorta üçün;

      · Avadanlığın real bazar dəyərinin müəyyən edilməsi üçün və s.

     Fiziki şəxslər üçün ticarət avadanlığını qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        2. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        3. Obyektin buraxılış ili;

        4. Ticarət avadanlığının fərdi texniki parametrləri göstərilməklə obyektin dəqiq texniki məlumatları;

        5. Sifarişçinin pasport məlumatları.

     Hüquqi şəxslər üçün ticarət avadanlığını qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Ticarət avadanlığının pasportu;

        2. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        3. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        4. Obyektin buraxılış ili;

        5. Ticarət avadanlığının fərdi texniki parametrləri göstərilməklə obyektin dəqiq texniki məlumatları;

        6. Sifarişçi firmanın rekvizitləri + baş direktorunun soyadı, adı və atasının adı;

        7. Ticarət avadanlığının ilkin və qalıq balans dəyəri;

        8. Ticarət avadanlığının konservasiyası, əsaslı təmir haqqında məlumatlar.

     Bizim peşəkar mütəxəssislərimiz ticarət avadanlığını qiymətləndirməzdən əvvəl müvafiq bazar seqmentinə istinad etmək üçün mütləq ticarət avadanlığı bazarının ekspertizasını aparırlar.  

 

         4. Alətlər;

          Alətlərin qiymətləndirlməsi avadanlığının qiymətləndirilməsinin mühüm tərkib hissəsi kimi müəssisənin, biznesin, şirkətin aktivlərinin qiymətləndirilməsi zamanı zəruridir. Əgər Siz hansı kapitala malik olmağınız barədə dəqiq məlumat əldə etmək istəyirsinizsə onda Sizə alətlərin – kompüterlərin, orqtexnikanın və s. müstəqil qiymətləndirilməsi zəruridir. “Əmlak Ekspert Mərkəzi” Qiymətləndirmə şirkətində bu xidmətlərin yerinə yetirilməsini Sizə təklif edə bilərlər.

     Alətlərin müstəqil qiymətləndirilməsi aşağıdakı hallarda yerinə yetirilir:

      · Alış-satış üçün;

      · Müəssisənin nizamnamə kapitalına daxil edilməsi yaxud müəssisənin əsas fondlardan çıxarılması üçün;

      · Zərərin qiymətləndirilməsi üçün;

      · Girov yaxud kredit üçün;

      · Yenidən qiymətləndirmə üçün;

      · Sığorta üçün.

     Fiziki şəxslər üçün alətləri qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        2. Obyektin istehsalçısı - zavod/firma;

        3. Obyektin buraxılış ili;

        4. Alətlərin fərdi texniki parametrlərinin təsviri;

        5. Sifarişçinin pasport məlumatları.

     Hüquqi şəxslər üçün alətləri qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Alətin pasportu;

        2. Obyektin markası, modeli, seriyasını əks etdirən sənəd;

        3. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        4. Buraxılış ili;

        5. Alətlərin fərdi texniki parametrləri;

        6. Sifarişçi firmanın rekvizitləri + baş direktorunun soyadı, adı və atasının adı;

        7. Alətlərin ilkin və qalıq balans dəyəri;

        9. Alətlərin konservasiyası, əsaslı təmir haqqında məlumatlar.

     “Əmlak Ekspert Mərkəzi”-nin əməkdaşları alətlərin hər bir müstəqil ekspert qiymətləndirilməsini, ekspert işlərinin həyata keçirilməsini və qiymətləndirmə haqqında hesabatın tərtibini Milli Qiymətləndirmə Standartlarına və BQS3 standartına uyğun olaraq həyata keçirirlər. Bütün işlər böyük praktiki iş stajına malik, diplomlu və sertifikatlaşd

  

         5. Kompüterlər və orqtexnika;

       Kompyuterlərin və orqtexnikanın müstəqil qiymətləndirilməsi aşağıdakı məqsədlər üçün aparılır:

      · Alış-satış üçün;

      · Müəssisənin nizamnamə kapitalına daxil edilməsi yaxud müəssisənin əsas fondlardan çıxarılması üçün;

      · Zərərin qiymətləndirilməsi üçün;

      · Girov yaxud kredit üçün;

      · Yenidən qiymətləndirmə üçün;

      · Sığorta üçün.

     Fiziki şəxslər üçün kompüterləri və orqtexnikanı qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        2. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        3. Obyektin buraxılış ili;

        4. Kompüterlərin və orqtexnikanın fərdi texniki parametrlərinin təsviri;

        5. Sifarişçinin pasport məlumatları.

     Hüquqi şəxslər üçün kompüterlərin və orqtexnikanın qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı sənədlər paketi tələb olunur:

        1. Kompyuterlərin və orqtexnikanın pasportu;

        2. Obyektin markası, modeli, seriyası;

        3. Obyektin istehsalçısı- zavod/firma;

        4. Obyektin buraxılış ili;

        5. Kompyuterlərin və orqtexnikanın fərdi texniki parametrləri göstərilməklə obyektin dəqiq texniki məlumatları;

        6. Sifarişçi firmanın rekvizitləri + baş direktorunun soyadı, adı və atasının adı;

        7. Kompüterlərin və orqtexnikanın ilkin və qalıq balans dəyəri;

        8. Kompüterlərin və orqtexnikanın konservasiyası, əsaslı təmir haqqında məlumatlar.

 

AZN məzənnəsi
1 RUB  0.0276
1 EUR  1.9906
1 USD  1.7000
Development by Yusif